Lưu Trữ Xử Lý Nước Thải - Ngọc Gia Nguyễn

Xử Lý Nước Thải

  • XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

    Mục đích của việc xử lý sinh học là nhằm loại bỏ các chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học
    Phương pháp này dựa trên sự hoạt động của các vi sinh vật có khả năng phân hủy các chất hữu cơ. Các vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ và một số chất khoáng làm nguồn dinh dưỡng và tạo năng lượng.